Osnovni namen projekta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti je prispeval k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti, izboljšati dostop do kakovostnega izobraževanja in v učni proces znotraj formalnega izobraževanje integrirati učinkovite strategije za doseganje višjih ravni bralne pismenosti. V ta namen bodo aktivnosti v projektu usmerjene v:

  • natančnejšo preučitev vzrokov za obstoječe stanje na področju bralne pismenosti slovenskih 15-letnikov;
  • usposabljanje učiteljev vseh predmetov in drugih strokovnih delavcev šol za izvajanje pedagoških praks, ki vodijo k izboljševanju ravni bralne pismenosti učencev;
  • kompenzacijo primanjkljajev učencev, ki izvirajo iz manj spodbudnega socialno-ekonomskega statusa družin;
  • vzajmeno učenje;
  • vzpostavljanje večje odgovornosti ravnateljev (timsko/porazdeljeno vodenje in upravljanje), učiteljev (načrtovanje individualizacijskih in individualnih vzgojno-izobraževalnih programov) in učencev (samoregulativno branje in učenje);
  • okrepljeno spremljanje in (samo)evalvacijo dela šol na področju bralne pismenosti.

Vodja šolskega projektnega tima: Suzana Panker

Projekt se je zaključil v šolskem letu 2012/13, vendar se aktivnosti nadaljujejo in jih pri pouku redno izvajamo.

(Visited 25 times, 1 visits today)