FLEKSIBILNI PREDMETNIK

Je namenjen sodobnejšemu organiziranju pouka pri posameznih predmetih na predmetni stopnji. Organizacija pouka je izpeljana tako, da učencem omogoča pridobivanje znanja preko najsodobnejših oblik in metod učenja in poučevanja – projektno delo, raziskovalno – eksperimentalno delo, samostojno učenje, skupinsko delo, delo v parih, sodelovalno učenje. Izvajamo ga v 6. in 7. razredu pri urah geografije, zgodovine, likovne vzgoje, glasbene vzgoje ter pri izbirnih predmetih v vseh treh razredih tretje triade. Obenem taka organizacija pouka razbremenjuje učence v smislu priprav na pouk in učenja.

Temeljni cilji projekta so:

  • povečati raznolikost metod in oblik dela pri učenju in poučevanju, kot npr. projektno učno delo, problemski pouk, eksperimentalno delo ipd.;
  • povečati medpredmetno povezovanje in izvajanje pouka pri različnih kombinacijah predmetov;  učinkoviteje izvajati vzgojno-izobraževalno delo in izboljšati rezultate v znanju; in s tem: razbremeniti učence (pouk, pri katerem prevladujejo dejavnosti učencev, različnost metod in oblik dela, manj predmetov na dan, manj ocenjevanja itd.);
  • povečati zadovoljstvo učencev, staršev in strokovnih delavcev pri delu na šoli.

Koordinator projekta je: Kristjan Pertoci

(Visited 60 times, 1 visits today)