Jutranje varstvo se organizira praviloma organizira za učence 1. razreda, če je število učencev večje od 10 in traja od 6.30 do 8.00 ure v učilnici 1. razreda. Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.30 do 8.00 ure. Učence 1. razreda praviloma starši pripeljejo in odpeljejo v šolo, lahko pa se pripeljejo v šolo tudi z organiziranim prevozom. V primeru, da otrok prihaja v šolo z organiziranim prevozom, morajo starši zagotoviti varno pot do postaje in iz nje. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelji dovolijo predčasen odhod učenca iz šole le s pisnim obvestilom staršev.

Učenci v tem času preživijo čas do prve učne ure skupaj z učiteljem ob branju in poslušanju pravljic, igranju in sproščanju. Lahko pa tudi počivajo do začetka pouka. Vključitev v jutranje varstvo je prostovoljna.

varstvo1

V šolskem letu 2016/17 imamo 1,2 oddelka podaljšanega bivanja, v katera so vključeni učenci od 1. do 5. razreda, razdeljeni v 2 skupini (skupaj 42 učencev). V oddelkih podaljšanega bivanja poučujejo: Karin Cigler Maček, Monika Dobrijevič, Suzana Panker, Sebastjan Krajnc, Bernarda Sukič Škrilec, Marija Zorko. Odločitev za obiskovanje podaljšanega bivanja je prostovoljna in velja za celo šolsko leto. Starši se pred pričetkom šolskega leta odločijo, ali bo njihov otrok obiskoval oddelek podaljšanega bivanja ali ne. Učenci samostojno in pod pedagoškim vodstvom opravljajo domače naloge, opazovalne naloge, iz različnih materialov ustvarjajo uporabne izdelke in se sproščajo ob igrah. Pri učencih želimo oblikovati higienske, socialne in kulturne navade.

(Visited 70 times, 1 visits today)