PROGRAM OSNOVNE ŠOLE

Naša šola izvaja program devetletne osnovne šole.

Trajanje osnovnošolskega izobraževanja:

 • Obvezno osnovnošolsko izobraževanje traja devet let.
 • Z vstopom v 1. razred osnovne šole otrok pridobi status učenca. V prvi razred otrok vstopa v letu, ko dopolni šest let.
 • Učenec zaključi osnovnošolsko izobraževanje, ko uspešno konča 9. razred.
 • Učenec izpolni osnovnošolsko obveznost po devetih letih izobraževanja.

Cilji osnovnošolskega izobraževanja (Zakon o osnovni šoli) so:

 • zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;
 • spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;
 • omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;
  pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;
 • vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij;
 • razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti;
 • vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;
 • vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
 • razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;
 • razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku;
 • razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;
 • razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja;
 • doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;
 • razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih;
 • razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učenca.

Na OŠ Fokovci se trudimo dosegati cilje, ki so navedeni v zakonskih in podzakonskih aktih, preko različnih oblik poučevanja, vključevanja različnih projektnih vsebin v pouk in preko različnih nadstandardnih dejavnosti, ob sodelovanju s starši in drugimi inštitucijami.

(Visited 56 times, 1 visits today)