V delo šole se starši vključujejo tudi preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih oddelčnih skupnosti.

RazredIme in priimek:
1.Dejan Horvat
2.Kristina Horvat
3.Brigita Šušteršič
4.Roman Kukojca
5.
6.Drago Hari
7.Alenka Petkovič
8.Nada Herco
9.Natalija Luteršmit

Svet staršev se bo sestal v določenih mesecih oziroma po potrebi. Na željo staršev se svet staršev lahko sestane tudi večkrat. Pobudo za sklic posredujejo starši predsedniku/-ci sveta staršev ali ravnateljici.

Svet staršev se bo sestal v naslednjih mesecih, oziroma po potrebi:

  • september 2021,
  • maj/junij 2022.

Svet staršev bo obravnaval naslednje zadeve:

  • obravnavo predlogov in pripomb staršev po roditeljskih sestankih oddelkov;
  • predlog letnega delovnega načrta;
  • analizo učnih rezultatov po ocenjevalnih obdobjih;
  • nacionalne preizkuse znanja;
  • spremljal realizacijo letnega delovnega načrta;
  • obravnaval in predlagal nadstandardne programe;
  • obravnaval predloge organizacije vzgojno-izobraževalnega dela za naslednje šolsko leto.